Iris全球服务

 

IRIS IT

鼓励创造性

独立思维

支持创新

 

 


我们的使命

开发与营销具有卓越性能、价

值与质量的业内领先的IT零售

数据解决方案。我们致力于与

我们的客户、员工、供应商以

及合作伙伴通力合作,不断改

进,追求卓越,同时实现股东

价值的最大化。

 

 

             联系我们

 

    如您需要任何帮助,请致电。

 

   +86 21 6415 3693

 

 

首页 > 查询

查询

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 显示所需的领域

* 查询类型

* 您的姓名

* 公司名称

地址

* 电话号码

* 邮箱地址

* 网站地址

* 消息

验证码
发送: info@iris-technologies.com.cn